پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب قضاوت، نوشتن

وابسته

اجرت کاتب قضاوت، ارتزاق کاتب قضاوت، دیوان قاضی، قضاوت ( فقه )، کاتب قضاوت

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 90
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 127
  • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 254
  • فقه القضاء : صفحه 325، 328
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 93
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 811
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 73