پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

امتاع نفقه: آنچه شوهر به عنوان نفقه به زن می‌پردازد بر سه قسم است:

1. نفقه‌ای که ملک زن می‌گردد و آن در چیزهایی است که لازمه استفاده از آن‌ها، تلف شدن است مانند غذا و صابون.

2. نفقه‌ای که امتاع است؛ زیرا تملیک در این قسم از نفقه معتبر نیست و زن، تنها، حق استفاده از آن را دارد و لازمه استفاده از آن‌ها تلف شدن نیست مانند خانه و خدمتکار.

3. نفقه‌ای که در ملک یا امتاع بودن آن اختلاف است و آن در چیزهایی است که پس از مدّتی استفاده، به تدریج تلف می‌شوند مانند لباس، فرش و رختخواب.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 655

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نفقه زوجه دائم غیر ناشزه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نفقه زوجه مطیع

اعم

اسباب قهری دَین، حق زوجه ( فقه )، نفقه زوجه دائم، نفقه واجب النفقه ( فقه )

اخص

کفن زوجه، نفقه زن باردار، نفقه زوجه در سفر، نفقه مراهقه بر زوج کبیر، نفقه مفقود الزوج
به لحاظ افتراق:
نفقه مظاهره
به لحاظ سن زوجه:
نفقه مراهقه بر زوج مراهق
به لحاظ عیب زوجه:
نفقه زوجه رتقا، نفقه زوجه ضعیفه، نفقه زوجه قرنا، نفقه زوجه معذور از تمکین، نفقه زوجه مفضات
به لحاظ مایحتاج:
آب غسل زوجه، آلات آشپزی، آلات نظافت زوجه، آلت روغن مالی، اطعام زوجه، بالش برای زوجه، پوشش زوجه، داروی زوجه، مسکن زوجه، معالجه زوجه، نفقه خدمتکار زوجه

وابسته

ارث حق نفقه زوجه، استفضال نفقه، استمهال زوج، افضای زوجه، امتاع، اِعسار زوج، تزاحم حقوق، جهیزیه ( فقه )، حق نفقه ( فقه )، خودداری از نفقه زوجه، دعوی اعسار منفق، دعوی در نفقه زوجه، دعوی طلاق قبل زایمان، زوجه ( فقه )، سفر زوجه، شرایط نفقه ( فقه )، شرایط نفقه زوجه ( فقه )، ضمان نفقه زوجه، عجز زوج از نفقه، عدم تمکین زوجه، مسقطات نفقه زوجه، نفقه ( فقه )، نفقه زوجه ناشزه، نکاح ( عقد )، وجوب نفقه زوجه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نفقه زوجه دائم غیر ناشزه به زیرصفحه نفقه زوجه دائم غیر ناشزه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 5 : صفحه 238
 • الفقه جلد 83 : صفحه 242
 • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 45
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 41 : صفحه 34
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 308، 319، 322
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 191
 • تحریرالمجله جلد 2-5 : صفحه 33، 34
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 313، 317، 318، 319، 322
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 718
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 476
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 301، 330
 • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 260
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 347، 349
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 655
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 317، 319، 323
 • قواعدالاحکام : صفحه 3
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 592، 655
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 202
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 7 : صفحه 557
 • مختصرنافع : صفحه 248
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 465
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 8 : صفحه 438