پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ممسوح ( فاقد آلت و خصیه )

وابسته

اَخْتِه، جب ( فقه )، ظهار مجبوب، عده زوجه مقطوع الذکر، عنین، قذف مجبوب، نگاه مجبوب به نامحرم

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 15 : صفحه 99
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 162، 412
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 3220