پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قانون دولت اسلامی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قوانین حکومت اسلامی

اعم

احکام ( فقه ) ( فقه )

وابسته

حکومت اسلامی ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قانون دولت اسلامی به زیرصفحه قانون دولت اسلامی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع