پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"صیام ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

روزه ( فقه )