پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"صوم ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

روزه ( فقه )