پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شاهد ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شهود ( فقه )، گواه ( فقه )

اعم

انسان باب سیاسات

اخص

به لحاظ مشهودبه:
شاهد تعدیل، شاهد تعریف، شاهد جرح، شاهد رؤیت هلال، شاهد ربا، شاهد شیئ، شاهد نکاح
به لحاظ نوع:
شاهد اصل، شاهد اهل بصیرت، شاهد زور، شاهد صالح، شاهد عالم، شاهد غیر اهل بصیرت، شاهد فرع

وابسته

احضار شاهد ( فقه )، اختلاف شاهد، اسلام شاهد، اشتباه شاهد، ایمان شاهد ( فقه )، بلوغ شاهد ( فقه )، بی هوشی شاهد، تحلیف شاهد، تزهید شاهد، تشویق شاهد، تعارض شاهد، تفریق شاهد، تکدّی شاهد، تهمت شاهد، توافق شاهد، توبه برای شهادت، توبه شاهد، جرح شاهد ( فقه )، جلب نفع شاهد، جنون شاهد، خط شاهد، دروغ شاهد، دشمنی دنیوی شاهد، دشمنی دینی شاهد، دعوی علیه شاهد، رجوع شاهد، سفر شاهد اصل، شهادت ( گواهی )، شهادت و قسم، صباوت شهود، صفات شاهد، صوت شاهد، ضبط شاهد، ضمان شاهد، طهارت مولد شاهد ( فقه )، عدالت شاهد ( فقه )، عقل شاهد ( فقه )، غفلت شاهد، فسق شاهد، قسامه با شاهد واحد، قضاوت به شاهد و قسم، کفر شاهد، مرگ شاهد، مروت شاهد، مستند علم شاهد، مشقت بر شهود، نسب شاهد، یقین شاهد ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شاهد ( فقه ) به زیرصفحه شاهد ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 125
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 223
 • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 141
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 9 : صفحه 251
 • تحریرالمجله جلد 2-2 : صفحه 120
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 424
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 372
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 138
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 121
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 89، 115، 201، 216
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 105
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 132
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 3078