پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سفال» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خزف

اعم

گل پخته

وابسته

آجُرّ، استنجا با سفال، تیمم بر سفال، رجم به سفال، سجده بر سفال، طهارت با زمین آجُرّی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سفال به زیرصفحه سفال/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 2 : صفحه 29
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 106
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 349
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 29