پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

حلیله

حَلیله: زوجه.

حلیله به زن انسان، اعم از دائم و موقّت

و آزاد و کنیز اطلاق می‏شود. عنوان یاد شده به صورت جمع 'حلائل' در قرآن کریم1 و به تبع در باب نکاح آمده است.

از زنانی که به تصریح قرآن کریم ازدواج با آنان حرام است، زن پسر و زن پدر می‏باشد که اوّلی بر پدر و دومی بر پسر حرام است. در حکم یاد شده فرقی بین پسر و پدر نسبی و رضاعی نیست. 2

) ر زوجیت (

1. نساء/ 2 23. قواعد الاحکام 27 /3؛ المبسوط 205 /4 و 305 /5؛ تحریر الوسیلة 270 /2.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 369

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زوجه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اهل ( زوجه )، حلائل، حلیله، زن ( زوجه )، زوجات، معقوده

اعم

زن ( جنس )، زوجین

اخص

زن ربیب، زوجه شریف النسب، زوجه طائعه، زوجه غیر کمک کار، زوجه کمک کار، زوجه نازیبا، زوجه نوه، مفقود الزوج
به لحاظ تفویض:
مفوضة البضع، مفوضة المهر
به لحاظ حالات:
زوجه ثروتمند، زوجه دو بدن، زوجه ناشزه، عروس ( مقابل داماد )
به لحاظ حیات:
زوجه زنده، زوجه میت
به لحاظ دخول:
زوجه غیر مدخول، زوجه مدخول
به لحاظ دین:
زوجه اسیر مسلمان، زوجه حربی
به لحاظ سن:
زوجه سالخورده، زوجه صغیره، زوجه کبیره
به لحاظ عیب:
زوجه دو سر، زوجه عقیم، زوجه لاغر
به لحاظ نوع نکاح:
زوجه دائم، زوجه موقت

وابسته

آب غسل زوجه، آمیزش با زوجه، اجاره زن شوهر دار، اجاره زوجه، اجازه تحصیل زوجه، اجبار بر ترک حجاب، اجبار به بارداری، اخفای مرگ بر زوجه، ارتداد زوجه، ارث زوجه، ازاله بکارت زوجه با انگشت، اسارت زوجه، استخدام برای زوجه، استمنا با زوجه، اسلام زوجه، اطعام زوجه، اعتکاف زوجه، افضای زوجه، امر و نهی زوجه، ایدز زوجه، بدن زوجه، برادر زوجه، برص زوجه، بوسه زوجه، پای زوجه، پدر زن، پوشش زوجه، تبعیت از توطن زوج، ترشرویی زوجه، ترک تبرج زن شاهد، تشبیب زوجه، تطییب زوجه، تعدد زوجات ( فقه )، تغییر جنسیت زوجه، تفحص از حیض زوجه، تکفین زوجه، تمکین زوجه ( فقه )، توطن زوجه، جذام زوجه، حد بر زوجه، حق زوجه ( فقه )، خمس منافع کسب زوجه، خواهر زوجه، دیه افضای زوجه صغیره، دَین زوجه، رجوع از هدیه به همسر، رضایت زوجه به طلاق، رقص زوجه، زکات به زوجه، زنا با کنیز زوجه، زوج، سبّ زوجه، سرقت زوجه، سفر زوجه، شستن پای زوجه، شفعه زوجه، شهادت زوجه ( فقه )، ضمان زوجه، طلاق ( فقه )، عده زوجه مقطوع الذکر، عده زوجه ممسوح، عفو زوجه، عوض خلع از زوجه، عیب زوجه، غَنای زوجه، قتل زوجه، قتل مدعی فجور به زوجه، قذف زوجه، قرض زوجه، قسم به تحریم زوجه، قَسْم کافر، کفاره به غیر واجب النفقه، کفالت از زوجه، کفن زوجه، کناره گیری از زوجه، گرفتن مال زوجه، مادر زن ( فقه )، محبت زن ( فقه )، مرگ زوجه قبل از لعان، مس زوجه، مهلت به زوجه، موطوئه به شبهه، نابینایی زوجه، نذر زوجه، نشوز زوجه ( فقه )، نفقه زوجه دائم غیر ناشزه، نکاح فرزند زوج با فرزند زوجه، نگاه به زوجه، هبه به زوجه، هبه زوجه، وصیت بر زوجه، وصیت به زوجه، وضوی مسافر وارد بر اهل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زوجه ( فقه ) به زیرصفحه زوجه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 24 : صفحه 60
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 344، 672
 • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 260
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 19 : صفحه 536
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 350
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 369
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 304
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2111
 • مختصرنافع : صفحه 248
 • موسوعة فقه ابراهیم النخعی جلد 1 : صفحه 550
 • موسوعة فقه سفیان الثوری : صفحه 237
 • موسوعة فقه عایشة ام المؤمنین : صفحه 352
 • موسوعة فقه عبدالله بن عباس : صفحه 386
 • موسوعة فقه عبدالله بن مسعود : صفحه 268