پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «راه عمومی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جاده، شارع عام

اعم

راه، مشترکات

وابسته

احیای راه متروک، اذان در معابر عمومی، استراحت در راه، اضرار به راه مسلمین، افتراق جالس راه عمومی، انتفاع از راه عمومی، تخلّی در راه عمومی، تصرف راه عمومی، توقف وسایل نقلیه در راه، حفر چاه آب در راه، حفر نهر در راه عمومی، حق سبق بر راه عمومی، راه بن بست، ساخت ساختمان در راه عمومی، سد معبر، عبور سواره از پیاده رو، عبور و مرور در اماکن شلوغ، غرس در راه، غصب موقوفات، نشستن در راه عمومی، نصب ناودان در راه

منابع

  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 23 : صفحه 459
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 209
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 3 : صفحه 371
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2021
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 162
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 256