پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"راه‌های استنباط علت حکم"واژه زیر را بکار ببرید:

مسالک علت