پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «راهن ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صاحب رهن، گروگذار، موجب رهن

اعم

متعاقدان رهن

وابسته

اجبار راهن، افلاس راهن، بی هوشی راهن، بیع راهن، تصرف راهن، تلف راهن، جنون راهن، حجر راهن، سرقت راهن، عتق راهن، فسخ راهن، فسخ متراهنان، مرتهن ( فقه )، مرگ راهن

== منابع ==index.php?catid=50

 • الفقه المأثور : صفحه 401
 • المهذب البارع جلد 2 : صفحه 491، 494
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 18
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 3
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 327
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 349
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 47، 72
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 100
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 79، 80، 88، 158
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 78
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 440، 472
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 25
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 419
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 11 : صفحه 193