پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «بحیرای راهب ، قرن 6م» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

راهب دیر بصری