پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اسلام پذیری راهب توسط امام علی علیه السلام ، منابع:

الاحتجاج جلد 1 صفحه 308

اسلام پذیری راهب توسط امام علی علیه السلام به خاطر حفر چاه آب در راه ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 15 صفحه 135

افشاء حُقَّه راهب در استسقاء توسط امام حسن عسکری علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 12 صفحه 464

اسلام آوردن راهب به سبب سر امام حسین (ع) ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 498

احادیث اهل سنت درباره گفتگو ی راهب با امام علی علیه السلام درباره نبوت حضرت محمد (ص) ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 15 صفحه 677

دین اسلام راهب توسط امام علی علیه السلام در جنگ صفین ، 37 ق ، منابع:

المسترشد فی امامة امیرالمؤمنین (ع) صفحه 667

سؤال راهب از امام علی علیه السلام ، منابع:

الاحتجاج جلد 1 صفحه 308

سؤال راهب از ابوبکر،عبدالله بن ابی قحافه ،51قبل ازهجرت - 13ق. ، منابع:

الاحتجاج جلد 1 صفحه 307

تکلم اویس بن عامر قرنی ، - 39ق با راهب درباره ستایش عزلت ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 51

دیدگاه راهب درباره جایگاه مردم در قیامت ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 53