پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

احادیث اهل سنت امام علی علیه السلام درباره ران ( اعضای بدن ) ، منابع:

الغدیر جلد 9 صفحه 282

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره ران ( اعضای بدن ) و نگاه به عورت ، منابع:

الغدیر جلد 9 صفحه 282

دیدگاه فقهای اهل سنت درباره ران ( اعضای بدن ) و عورت ، منابع:

الغدیر جلد 9 صفحه 284