پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «رانکه ، لئوپولد فون ، 1795-1886م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فون رانکه ، لئوپولد