پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «رامونه ، اینیاتسیو» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رامونه ، ایناسیو؛ رامونه ،ایگناتسیو