پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «رامشی ، علی بن محمد ، -666ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حمید الدین الضریر ، علی بن محمد