پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «طهطاوی ، احمد رافع ،1859-1936م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احمدرافع؛ احمدرافع الحسینی؛ احمدرافع الطهطاوی؛ حسینی،احمدرافع؛ رافع الحسینی،احمد؛ قاسمی طهطاوی، احمد رافع