پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «رافعی قزوینی ، عبد الکریم بن محمد ،-623ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابوالقاسم عبدالکریم بن محمدرافعی؛ امام رافعی،عبدالکریم بن محمد؛ رافعی ، ابو القاسم عبدالکریم بن محمد؛ عبد الکریم بن محمد الرافعی القزوینی؛ قزوینی ، عبد الکریم بن محمد یحیی

مشخصات فردی

نام: عبدالکریم

نام پدر: محمد بن عبدالکریم

لقب وکنیه: رافعی، قزوینی، ابوالقاسم

تاریخ تولد: 557ق

تاریخ ومحل وفات: 623ق، قزوین

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه شافعی، مفسر، محدث، اصولی، مورخ

آثارعلمی

امالی الشارحه، الایجاز، التدوین، التذنیب، الروضه، سواد العینین، العزیز، فتح العزیز، المحرر

زندگی سیاسی واجتماعی

دارای مجلس درس تفسیر وحدیث درقزوین

منابع

  • هدیة العارفین
  • الاعلام
  • معجم المؤلفین