پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «آل یاسین ، راضی ، 1896 - 1953م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

راضی آل یاسین