پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"راشی ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

رشوه دهنده ( فقه )