پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «راشد ، حسینعلی ، 1284 - 1359.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

راشد تربتی ، حسینعلی