پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"راس المال"واژه زیر را بکار ببرید:

رأس المال (مایه)