پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «جهم بن صفوان سمرقندی،-128ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابومحرز الراسبی السمرقندی،جهم بن صفوان؛ جهم بن صفوان الترمذی السمرقندی؛ جهم بن صفوان مولی بنی راسب؛ راسبی السمرقندی ، جهم بن صفوان

مشخصات فردی

نام: جهم

نام پدر: صفوان

لقب وکنیه: سمرقندی، ترمذی، راسبی، ابومحرز

تاریخ وفات: 128ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

کلامی

استادان

جعدبن درهم

زندگی سیاسی واجتماعی

رهبرفرقه جهمیه، قاضی وکاتب امیرحارث بن سریج تمیمی، مقتول به دستورنصربن سیاربه دلیل عقایدخود

منابع

  • میزان الاعتدال
  • سیراعلام النبلاء
  • الاعلام