پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «نجار رازی ، حسین بن محمد ، - 220ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو عبد الله حسین بن محمدبن عبدالله النجار الرازی؛ حسین بن محمد النجار؛ حسین بن محمد بن عبدالله البغدادی؛ حسین بن محمد نجار رازی؛ رازی بغدادی ، حسین بن محمد؛ نجار ، حسین بن محمد

مشخصات فردی

نام: حسین

نام پدر: محمدبن عبدالله

لقب وکنیه: نجار، رازی، بغدادی، ابوعبدالله

تاریخ وفات: 220ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

کلامی معتزلی

آثارعلمی

اثبات الرسل، القضاءوالقدر، اللطف والتأیید، الارادةالموجبه، البدل، المخلوق، الارجاء، الثواب والعقاب، الاستطاعه، الصفات والاسماء، التعدیل والتجویز، و...

زندگی سیاسی واجتماعی

رهبرفرقه کلامی نجاریه، مناظرات کلامی متعددبانظام

منابع

  • سیراعلام النبلاء
  • الاعلام
  • معجم المؤلفین