پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «حمصی ، محمود بن علی ، قرن 6» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رازی ، محمود بن علی بن حسن؛ سدید الدین حمصی رازی؛ محمود بن علی بن الحسن الحمصی الرازی