پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «فخر رازی ، محمد بن عمر ، 544 - 606ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو عبد الله فخررازی؛ امام ابوالفضل؛ امام المشککین ، محمد بن عمر؛ خطیب رازی، محمد بن عمر؛ رازی ، فخر الدین محمد بن عمر؛ رازی ، محمد بن عمر؛ فخر الدین رازی؛ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی الرازی

مشخصات فردی

نام: محمد

نام پدر: عمربن حسین

لقب: فخررازی، امام المشککین، ابن خطیب

تاریخ ومحل تولد: 544ق، ری

تاریخ ومحل وفات ودفن: 606ق، هرات، هرات

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

فقیه شافعی، مفسر، اصولی، ریاضی دان، متکلم ، طبیب

استادان

پدرش عمربن حسین

آثارعلمی

الاربعین، اساس التقدیس، اسرارالتنزیل، اسرارالنجوم، الانارات، البیان، تاسیس التقدیس، تحصیل الحق، تعجیزالفلاسفه، تفسیرکبیر، تهذیب الدلائل، درةالتنزیل وقرةالتأویل، زبدةالمعالم، السر المکتوم، المحصول، نهایةالایجاز، نهایةالعقول، و…

زندگی سیاسی واجتماعی

تشکیک دربعض مسائل عقلی ودینی ، شهرت به امام المشککین، تبعیدازشهرهابدلیل تشکیک هایش، مورداحترام پادشاهان خوارزمشاهی، مخالفت با فرقه کرامیه درهرات وایجاد فتنه درآن شهردرسال 595ق، یکی ازمخالفان سرسخت ابن سینا

منابع

  • ریحانةالادب
  • فرهنگ بزرگان
  • تاریخ ادبیات ایران