پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «رازی ، محمد بن زکریا ، 251 - 313ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابن زکریا المتطبب ، محمد بن زکریا؛ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی؛ محمد بن زکریای رازی