پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «زین الدین رازی ، محمد بن ابی بکر ، -666ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو عبدالله محمد بن ابی بکر شمس الدین الرازی؛ رازی ، محمد بن ابی بکر؛ محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر الرازی