پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «رازی ، سلیم بن ایوب ،365-447ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو الفتح الرازی ، سلیم بن ایوب