پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «رازی ، حسین بن علی ، قرن 3ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو عبد الله رازی ، حسین بن علی؛ ابو علی جمال ، حسین بن علی؛ جمال ازرق ، حسین بن علی؛ حسین بن علی بن حماد بن مهران

مشخصات فردی

نام: حسین

نام پدر: علی بن حماد

لقب وکنیه: رازی، ازرق، جمال، قزوینی، ابوعبدالله، ابوعلی

تاریخ وفات: حدود300ق

زندگی علمی وفرهنگی

موقعیت علمی

قاری

استادان

احمدبن یزیدحلوانی، احمدبن صباح بن ابی سریج، و…

شاگردان

ابن شنبوذ، ابوبکرنقاش، مطوعی، و…

سفرهای علمی

قزوین، اهواز

منابع

  • التمهید
  • غایةالنهایة
  • تاریخ الاسلام