پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابو حاتم رازی ، احمد بن حمدان ، - 322ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حافظ ابو حاتم رازی؛ رازی ، ابوحاتم احمد بن حمدان