پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

رابغ‏


رابِغ: وادیای نزدیک جحفه.


رابغ از سمت مدینه به مکّه در فاصله کمی قبل از میقات جُحفه (---> جحفه) است. 1 از آن در باب حج نام برده‏‌اند.

احرام باید از میقات (---> میقات) یا محاذی آن بسته شود و احرام بستن قبل از میقات جز با نذر صحیح نیست. 2 از این رو، کسی که از مسیر مدینه به مکّه میرود، نمیتواند در رابغ مُحرم شود؛ زیرا رابغ از میقاتها به شمار نمیرود. محاذات آن با میقات جحفه نیز معلوم نیست. احرام از رابغ تنها با نذر بدین جهت که قبل از جحفه واقع شده، صحیح است. 3


1. معجم البلدان 3/ 11

2. الروضة البهیة 2/ 221- 223؛ مسالک الأفهام 2/ 217

3. مناسک حج (مراجع) / 114 و 120 م 224.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 29

اصطلاح‌نامه

اعم

حجاز

وابسته

احرام از رابغ، جحفه

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 22 : صفحه 43
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 111
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 29
  • کشف اللثام (ط.ج) جلد 5 : صفحه 213
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 217
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 11 : صفحه 180
  • معتمد العروة الوثقی (حج) جلد 3 : صفحه 324