پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"رابطه فقه و زمان و مکان"واژه زیر را بکار ببرید:

فقه و زمان و مکان