پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «رئیسی سرکندیز ،ابراهیم ،1339-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رئیسی ، ابراهیم