پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"رؤیت هلال در بلاد متقاربه"واژه زیر را بکار ببرید:

رؤیت هلال در بلاد هم افق