پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"رؤیت هلال در بلاد متباعده"واژه زیر را بکار ببرید:

رؤیت هلال در بلاد غیر هم افق