پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رؤیت هلال در بلاد غیر هم افق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رؤیت هلال در بلاد متباعده

اعم

رؤیت هلال

وابسته

رؤیت هلال در بلاد هم افق، مثبتات هلال

منابع

  • الفقه جلد 36 : صفحه 195
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 359، (360-361)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 78
  • کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 4 : صفحه 59
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 5 : صفحه 294
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 52
  • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه (269-270)