پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اختلاف مراجع تقلید در رؤیت هلال ، منابع:

آداب روزه داری احوال روزه داران صفحه 233

موارد وجوب زکات فطره قبل از رؤیت هلال ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 72

آداب رؤیت هلال ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 337