پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

رؤیا ی شهادت امام حسین(ع) درباره شهادت خود ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد پانزده) اخلاق اسلامی صفحه 197