پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رؤیا ( فقه )

وابسته

صحیح ( مقابل بیمار )