پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن عجاج ، رؤبة بن عجاج ، - 145ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو محمد بصری ، رؤبة بن عجاج؛ رؤبة بن ابی الشعثاء بصری؛ رؤبة بن ابی الشعیاء تمیمی؛ رؤبة بن ابی هریره سعید ی؛ رؤبة بن العجاج؛ رؤبة بن عبد الله تمیمی