پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"رأی اکثریت"واژه زیر را بکار ببرید:

آرای عمومی ( فقه )