پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

زیارت رأس الحسین (ع ) از دیدگاه ابن جبیر ، محمد بن احمد ، 540 - 614ق. ، منابع:

الغدیر جلد 5 صفحه 185

شعر شبراوی ، عبد الله بن محمد ، 1091- 1171ق. درباره توسل به رأس الحسین (ع ) ، منابع:

الغدیر جلد 5 صفحه 187

شعر شلبی ، محمد مصطفى درباره توسل به رأس الحسین (ع ) ، منابع:

الغدیر جلد 5 صفحه 191

کرامات رأس الحسین (ع ) از دیدگاه شبراوی ، عبد الله بن محمد ، 1091- 1171ق. ، منابع:

الغدیر جلد 5 صفحه 187

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره نماز نزد رأس الحسین (ع ) در نجف اشرف ، منابع:

جامع الاخبارأو معارج الیقین فی اصول الدّین صفحه 73

دیدگاه حمزاوی ، حسن ، 1220 - 1303ق. درباره زیارت رأس الحسین (ع ) ، منابع:

الغدیر جلد 5 صفحه 191

دیدگاه شبراوی ، عبد الله بن محمد ، 1091- 1171ق. درباره زیارت رأس الحسین (ع ) ، منابع:

الغدیر جلد 5 صفحه 186