پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «رأس الجالوت ، قرن1ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رأس الیهود