پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تفریق شاهد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تفریق شهود

اعم

آداب قضاوت، احکام شهادت، تفریق ( فقه )

وابسته

استنطاق از شهود، شاهد ( فقه )، شهادت ( گواهی )

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 73
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 90
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 313
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 11
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 122
 • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 254
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 25، 69، 102، 113، 136، 356
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 105، 355
 • فقه القضاء : صفحه 318
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 431، 441
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 496
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 411
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 75