پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن، استعمال ظرف نقره، محرمات آشامیدن

اخص

آشامیدن از سماور نقره

وابسته

آشامیدن از ظرف طلا، آشامیدن از ظرف نقره کاری، خوردن از ظرف نقره، ظرف نقره

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آشامیدن از ظرف نقره به زیرصفحه آشامیدن از ظرف نقره/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 201
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 13
  • المهذب جلد 2 : صفحه 431
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 133
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 187
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 26
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 328
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 123
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 164، 177