پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آشامیدن از شکستگی ظرف» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آشامیدن از ثلمة الاناء

اعم

آشامیدن، مکروهات آشامیدن

وابسته

آلوده، ظرف ( فقه )

منابع

  • الجامع العباسی : صفحه 344، 345
  • الفقه جلد 77 : صفحه 251
  • المسائل المنتخبة : صفحه 392
  • توضیح المسائل : صفحه 474، 479
  • توضیح المسائل : صفحه 558
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 511
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 136
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه (398
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 270