پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آشامیدن از دهانه ظرف» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آشامیدن از فم السقاء

اعم

آشامیدن، مکروهات آشامیدن

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 257
  • المحلی جلد 7 : صفحه 519